ระบบจองเวลาเรียนส่วนตัว Sigma


เงื่อนไขการจอง

- นักเรียนสามารถจองได้ก่อนเวลาปัจจุบัน
- นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ก่อนเวลาที่จอง 15 นาที
- นักเรียนสามารถยกเลิกการจองได้ก่อนเวลาปัจจุบัน
- ถ้านักเรียนเข้าเรียนหลังเวลาจอง 15 นาที นักเรียนจะไม่สามารถเข้าเรียนได้และจะถูกตัดเวลา 1/2 ชั่วโมง
- เงื่อนไขทางสถาบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า